Stránky

středa 17. května 2017

Dyslexie z širší perspektivy


Hmyz, Extrémní, Makro, Oči, Brouk, Hmyz

K napsání tohoto článku mne inspirovaly nejen moje mnohaleté zkušenosti, získané při práci s klienty na jejich osobnostním růstu, nýbrž překvapivá četnost projevů v každodenních všedních situacích. Nechť jsou vám informace inspirací a podnětem pro smělost řešit svou dyslexii!  

Dyslexie z mého pohledu
Dyslexie není pouze porucha čtení jakožto specifická porucha učení.
Můžeme na tento pojem nahlédnout z celostní perspektivy a to zejména jako na poruchu komunikace na všech úrovních.


Dyslexii v nejširším slova smyslu má v nejrůznějších formách 95% populace. I když by se zdálo, že tato skutečnost je „normou“, mají ji všichni a je zbytečné se jí zabývat, opak je pravdou!
Dyslexie má zásadní vliv na harmonický rozvoj osobnosti, vztahů i proměn.


Dyslexie je příčinou všech našich životních neúspěchů a nedorozumění.
Chceme – li zlepšit kvalitu svého života, zaměřme se a zpracujme si svou dyslexii.

O dyslexii se hovoří pouze ve spojení se školou a školní docházkou. Máme pak dojem, že její problematika je vymezena pouze na učení a čas strávený ve školních lavicích. Ovšem dyslexie se většinou projeví až mimo školní docházku. Zásadně nás ovlivňuje po celý život a její skutečný rozsah má dopad na všechny úrovně komunikace v našem osobním i profesním životě. Z toho jednoznačně vyplývá, že dyslexie není omezena ani věkem a ani prostředím, ve kterém se člověk nachází.

Vymezení pojmů:
  • Komunikace – výměna informací
  • Dyslexie – porucha komunikace. Porucha učení
  • Učení – je základním předpokladem pro harmonický, fyzicko – duševní růst a rozvoj osobnosti (individuality). Učení se děje pomocí komunikace
Aby mohl probíhat přirozený růst a rozvoj osobnosti (učení), je k tomu nezbytná plynulá výměna informací (komunikace) a to bez překážek (bez dyslexie).

Dyslexie u osobnosti:
porucha komunikace mezi hemisférami, mozkovými centry, smysly a svaly

Dyslexie vztahů:
porucha komunikace mezi osobností a prostředím

Dyslexie u firmy:
porucha komunikace mezi lidmi na různých firemních úrovních

Dyslexie u osobnosti
Jedná se dysfunkce různého rozsahu a různého projevu na fyzické a psychické rovině, v různorodé kombinaci propojení těla, smyslů, mozkových funkcí a osobního projevu. Narušena může být cesta přijímání informací, předávání informací na vnitřních rovinách nebo projevení navenek.
Tyto dysfunkce nejvýrazněji rozpoznáváme u procesu učení, jako např. omezená schopnost nebo neschopnost číst nahlas, porozumět textu při čtení nahlas nebo potichu, uvidět chybu ve svém psaném projevu, aplikovat správně gramatiku, psát bezchybně slyšený text (diktát), porozumět slyšenému textu bez oční kontroly, vyjádřit písemně co vím, vyjádřit ústně co vím, vyjádřit se před více lidmi, používat čísla a vzorce, naučit se a používat cizí jazyk, naučit se používat nové postupy a metody. Dále sem patří projevy jako narušená pružnost, pohyblivost, fyzická odolnost, vitalita, narušení jemná či hrubá motorika při zvládání nových návyků, nedostatečná psychická odolnost, nízká sebejistota, flexibilita, adaptabilita atd.
Jelikož proces učení doprovází celý náš osobní i profesní život a určuje tak jeho kvalitu. Nerozpoznaná dyslexie je důvodem všech našich omezení, popírání, vyhýbání a uvíznutí ve stereotypech.

Dyslexie ve vztazích
Jedná se o dysfunkce různého rozsahu a projevu zejména na psychických rovinách. Zde dysfunkce dvou zúčastněných stran způsobují velká nedorozumění. Máme sklon k nepřiměřeným emočním reakcím, k vytváření domněnek a konstruktů, uplatňování moci, síly, závislosti a nadvlády k dosažení výsledku. Velmi těžce dosahujeme uspokojivé partnerské spolupráce. Vztahy jsou zatíženy minulými neuspokojivými zkušenostmi a tyto nezpracované emoční reakce si přenášíme i do nových podmínek a vztahů.
Dysfunkce nám nedovolí plně pochopit a přijmout sebe i partnera ve své rozdílnosti a žít uspokojivé vztahy.
Narušeny mohou být vztahy mezi rodiči a dětmi, partnerské, pracovní, obchodní vztahy, vztahy k mužům či ženám, vztahy k lidem s určitými charakterovými rysy apod.

Dyslexie ve firmě
Dyslexie osobnosti a dyslexie vztahů se dramaticky promítá do stability a funkčnosti firmy. Jelikož je firma soubor vztahů mezi lidmi ve firemní hiearchii, která vyžaduje maximální spolupráci a komunikaci, pak se zde téma dyslexie jeví velmi aktuální.
Pokud na firmu pohlédneme jako na složitý mnohoúrovňový mechanismus, pak každá narušená vazba pro výměnu informací je dyslexií. Ta destabilizuje, brzdí a omezuje firmu v jejím přirozeném růstu a rozvoji.
Rozpoznáním klíčových dysfunkčních vazeb a jejich odstranění pak vede k přirozenému posílení a ozdravení celé firmy.

Autorka: Mirka Šellová

Ujednání

Kopírování a šíření obsahu výhradně nekomerčním způsobem je možné v nezkrácené a neupravené podobě s připojením všech zdrojů a odkazů.